• วิสัยทัศน์ : เป็นพลังขับเคลื่อนศีลธรรมในสถานศึกษา
  • วิสัยทัศน์ : เป็นพลังขับเคลื่อนศีลธรรมในสถานศึกษา

พระสอนศีลธรรมในโรงเรียน

Home / พระสอนศีลธรรมในโรงเรียน มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย

พระสอนศีลธรรมในโรงเรียน มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย

ลำดับ ชื่อ ฉายา สังกัดวัด
1
สามตฺถิโก
วัดทุ่งหลวง
2
วราสโย
วัดบ้านส้อง
3
สุภชโย
วัดเวียงสระ
4
วิชโย
วัดทุ่งหลวง
5
ปิยวฑฺฒโน
วัดคลองตาล
6
เตชปุญฺโญ
วัดเขานิพันธ์
7
สุมงฺคโล
วัดบ้านส้อง
ทั้งหมด 7 รายการ
1 / 1