• วิสัยทัศน์ : เป็นพลังขับเคลื่อนศีลธรรมในสถานศึกษา
  • วิสัยทัศน์ : เป็นพลังขับเคลื่อนศีลธรรมในสถานศึกษา

พระสอนศีลธรรมในโรงเรียน

Home / พระสอนศีลธรรมในโรงเรียน มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย

พระสอนศีลธรรมในโรงเรียน มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย

ลำดับ ชื่อ ฉายา สังกัดวัด
1
สจฺจญาโณ
วัดบางขุนแพง
2
ชุตินฺธโร
วัดอุปนันทาราม
3
สุมงฺคโล
วัดปุญญาราม
4
สุเมโธ
วัดระวิมงคลธรรม
5
ทิวากโร
วัดทรายแดงวนาราม
6
อหิสโก
วัดธรรมาวุธาราม
7
ปภสฺสโร
วัดปุญญาราม
8
ธมฺมิโก
วัดมัชฌิมเขต
9
ตปสีโล
วัดชนาราม
10
ฐานรโต
วัดอุปนันทาราม
11
วรธมฺโม
วัดอุปนันทาราม
12
สิริมงฺคโล
วัดนิคมปากจั่น
13
ยโสธโร
วัดวันนิคมปากจั่น
14
สิริวัณโณ
วัดตโปทาราม
15
มหาภูริ
วัดสุวรรณคีรีวิหาร
16
วีรปญฺโญ
วัดอุปนันมาราม
17
มงฺคโล
วัดอุปนันทาราม
18
กลฺยาณการี
วัดสุวรรณคีรีวิหาร
19
ปภสฺสโร
วัดเวฬุวนาราม
20
ถาวรคุโณ
วัดอุปนันทาราม
21
โสภโณ
วัดระวิมงคลธรรม
22
กิตติสทฺโท
วัดอุปนันทาราม
23
ธนปญฺโญ
วัดสุวรรณคีรีวิหาร
24
เตชพโล
วัดบ้านหงาว
25
ปุญญามโน
วัดปุญญาราม
26
ฐานวโร
วัดสุวรรคีรีวิหาร
27
พุทธิเมโธ
วัดสุวรรณคีรีวิหาร
28
กลฺยาสิริ
วัดสุวรรณคีรีวิหาร
29
กิตฺติภทฺโท
วัดอุปนันทาราม
30
สิริธมฺโม
วัดปุญญาราม
31
ปภสฺสโร
วัดเวฬุวัน
32
อติเมโธ
วัดอุปนันทาราม
33
กิตติปญฺโญ
วัดนิคมปากจั่น
34
กรณทสฺสี
วัดบ้านหงาว
ทั้งหมด 34 รายการ
1 / 1