• วิสัยทัศน์ : เป็นพลังขับเคลื่อนศีลธรรมในสถานศึกษา
  • วิสัยทัศน์ : เป็นพลังขับเคลื่อนศีลธรรมในสถานศึกษา

พระสอนศีลธรรมในโรงเรียน

Home / พระสอนศีลธรรมในโรงเรียน มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย

พระสอนศีลธรรมในโรงเรียน มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย

ลำดับ ชื่อ ฉายา สังกัดวัด
1
กตปุญฺโญ
วัดชุมพรรังสรรค์
2
ยตฺฐิโก
วัดวังใหม่
3
สุจิตฺโต
วัดน้ำผุด
4
สุรสกฺโก
วัดศาลาลอย
5
โชติปญฺโญ
วัดบางหมาก
6
ฐานธมฺโม
วัดปากคลอง
7
สนฺติถโร
วัดปากคลอง
8
วราสโย
วัดหัวกรูด
9
สุธมฺโม
วัดท่ายางกลาง
10
อตฺตทีโป
วัดชุมพรรังสรรค์
11
เตชปญฺโญ
วัดคอเตี้ย
12
จตฺตมโล
วัดเขาปูน
13
ตปสีโล
วัดวิสัยนรรพต
14
กิจฺจสาโร
วัดท่ายางกลาง
15
กิตฺติปาโล
วัดหูรอ
16
ฐานธมฺโม
วัดท่ามะปริง
17
จตฺตภโย
วัดท่ายางกลาง
18
ถาวรธมฺโม
วัดบางลึก
19
ชยโชติ
วัดดอนทรายแก้ว
20
มหาวีโร
วัดเกาะแก้วดุษิยารังสฤษฎิ์
21
กตกิจฺโจ
วัดท่ายางเหนือ
22
กมฺมสุทโธ
วัดท่ายางเหนือ
23
อชิโต
วัดสุบรรณนิมิตร
24
ชาตปุญฺโญ
วัดเขาปูน
25
อรุโณ
วัดปากคลอง
26
-
วัดพระขวาง
27
เขมธมฺโม
วัดแหลมลำภู
28
-
วัดโพธิราม
29
ธนลาโภ
วัดบ้านนา
30
-
วัดดอนรวบ
31
โชติธมฺโม
วัดทุ่งหงส์
32
วิริยธฺโร
วัดวิสัยเหนือ
33
-
วัดจันทราวาส
34
สิริวณฺโณ
วัดเขากล้วย
35
อภิรโต
วัดโพธิการาม
36
-
วัดเกาะแก้วดุษิยารังสฤษฎิ์
37
-
วัดมณีสพ
38
-
วัดถ้ำสิงห์
39
-
วัดหัวถนน
40
-
วัดขุนกระทิง
41
โชติปญฺโญ
วัดคูขุด
ทั้งหมด 41 รายการ
1 / 1