• วิสัยทัศน์ : เป็นพลังขับเคลื่อนศีลธรรมในสถานศึกษา
  • วิสัยทัศน์ : เป็นพลังขับเคลื่อนศีลธรรมในสถานศึกษา

พระสอนศีลธรรมในโรงเรียน

Home / พระสอนศีลธรรมในโรงเรียน มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย

พระสอนศีลธรรมในโรงเรียน มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย

ลำดับ ชื่อ ฉายา สังกัดวัด
1
จาวุวณฺโณ
วัดปากน้ำละแม
2
อนุตฺตโร
วัดปากน้ำละแม
3
กิตฺติวุฒโฑ
วัดสุวรรณาราราม
4
จนฺทปญฺโญ
วัดดอนแค
5
ปญฺญาวโร
วัดโสมสิริวัฒนาราม
6
-
วัดโสมสิริวัฒนาราม
7
-
วัดสวนสมบูรณ์
ทั้งหมด 7 รายการ
1 / 1