• วิสัยทัศน์ : เป็นพลังขับเคลื่อนศีลธรรมในสถานศึกษา
  • วิสัยทัศน์ : เป็นพลังขับเคลื่อนศีลธรรมในสถานศึกษา

พระสอนศีลธรรมในโรงเรียน

Home / พระสอนศีลธรรมในโรงเรียน มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย

พระสอนศีลธรรมในโรงเรียน มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย

ลำดับ ชื่อ ฉายา สังกัดวัด
1
สุนทโร
วัดหนองไผ่สามัคคี
2
สุภาจาโร
วัดเกาะรี
3
พุทฺธญาโณ
วัดสิงห์คูยาง
4
อินฺทวณฺโณ
วัดวังจั่น
5
จนฺทสาโร
วัดหนองบัวหิ่ง
6
กิตฺติสาโร
วัดโคกสำโรง
7
ชลปญฺโญ
วัดโป่งยอ
8
สิริธมฺโม
วัดสิงห์คูยาง
9
กตสาโร
วัดราชบรรทม
10
ถิรจิตฺโต
วัดสิงห์คูยาง
11
โกวิโท
วัดวังจั่น
12
สิริจนฺโท
วัดวังกระเบียน
13
ฉนฺทชาโต
วัดสิงห์คูยาง
14
ปญฺญาวุโธ
วัดศิริมงคล
15
กมฺมสุทฺโธ
วัดราชบรรทม
16
ญาณธีโร
วัดเขาจรเข้
17
จกฺกวโร
วัดวังจั่น
18
ธมฺมโชโต
วัดราษฎร์อุษาราม
19
มหาญาโณ
วัดห้วยวัวตายสามัคคี
20
ถิรปญฺโญ
วัดตะวันเย็น
21
โกสโล
วัดห้วยโป่ง
22
คมฺภีรธมฺโม
วัดราชบรรทม
23
อุตฺตมญาโณ
วัดลิ้นทอง
24
ฐิตวฑฺฒนเมธี
วัดหนองข่อย
25
ติกฺขวีโร
วัดหนองคู
26
ฐานวุฑฺโฒ
วัดชอนขุด
27
ชนาสโภ
วัดวังกระทุ่ม
28
สุคโต
วัดแก้วจันทราราม
29
เหมวณฺโณ
วัดวังโพรงเข้
30
สุวณฺโณ
วัดพัฒนาราม
31
โสภิโณ
วัดห้วยวัวตายสามัคคี
32
ฉนฺทโก
วัดวังจั่น
33
เขมธมฺโม
วัดเขาจรเข้
ทั้งหมด 33 รายการ
1 / 1