• วิสัยทัศน์ : เป็นพลังขับเคลื่อนศีลธรรมในสถานศึกษา
  • วิสัยทัศน์ : เป็นพลังขับเคลื่อนศีลธรรมในสถานศึกษา

พระสอนศีลธรรมในโรงเรียน

Home / พระสอนศีลธรรมในโรงเรียน มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย

พระสอนศีลธรรมในโรงเรียน มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย

ลำดับ ชื่อ ฉายา สังกัดวัด
1
สนฺตจิตฺโต
วัดหนองจาน
2
สมาจาโร
วัดท่าหลวง
3
นาควโร
วัดท่าหลวง
4
เตชปญฺโญ
วัดทะเลวัง
5
อินฺทวํโส
วัดทะเลวัง
6
วิสุทฺธิปญฺโญ
วัดทะเลวัง
7
สนฺตมโน
วัดหัวลำ
8
จิรสุโภ
วัดท่าหลวง
9
ปิยธมฺโม
วัดซับจำปา
10
ชิตมาโร
วัดซับจำปา
11
กตปุญฺโญ
วัดใหม่ทรัพย์ราษฎร์บำรุง
ทั้งหมด 11 รายการ
1 / 1