• วิสัยทัศน์ : เป็นพลังขับเคลื่อนศีลธรรมในสถานศึกษา
  • วิสัยทัศน์ : เป็นพลังขับเคลื่อนศีลธรรมในสถานศึกษา

พระสอนศีลธรรมในโรงเรียน

Home / พระสอนศีลธรรมในโรงเรียน มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย

พระสอนศีลธรรมในโรงเรียน มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย

ลำดับ ชื่อ ฉายา สังกัดวัด
1
จิรธมฺโม
วัดสายห้วยแก้ว
2
รตนญาโณ
วัดพุน้อย
3
พลญาโณ
วัดพุน้อย
4
อุตฺตโร
วัดดงพลับ
5
อนาลโย
วัดโป่งแค
6
กตคุโณ
วัดพุน้อย
7
ฐานิโย
วัดคุ้งท่าเลา
8
กิตฺติสาโร
วัดวังใต้
9
กิตฺติปญฺโญ
วัดหนองนางาม
10
สิริธโร
วัดหัวเขา
11
ปญฺญาสาโร
วัดหนองแก
12
อนามโย
วัดเชียงงาสง่างาม
13
ปิยธมฺโม
วัดบางกะพี้ใหญ่
14
กตคุโณ
วัดหินปักเหนือ
15
ธมฺมิโก
วัดหนองกระเบียน
16
สุจิตฺโต
วัดราษฎร์ธานี
17
สุทฺธาโส
วัดกลางสว่างอารมณ์
18
สุริยปญฺโญ
วัดโคกสุข
19
ปญฺญาวโร
วัดบางกะพี้ใหญ่
20
สํวุฑฺโฒ
วัดหนองทรายขาว
21
ติขิโณ
วัดสำโรงใหญ่
22
เตชวโร
วัดห้วยแก้ว
23
สนฺตจิตฺโต
วัดหนองเมือง
24
ธมฺมจาโร
วัดมหาสอน
25
อติภทฺโท
วัดมหาสอน
26
คุณยุตฺโต
วัดบางกะพี้ใหญ่
27
สมวโร
วัดพุน้อย
28
วรธมฺโม
วัดน้ำจั้น
29
ฉนฺทธมฺโม
วัดห้วยแก้ว
30
วิชโย
วัดหนองทรายขาว
31
เขมกาโร
วัดกุดขาม
32
อาทโร
วัดสว่างอารมณ์
33
วชิรญาโณ
วัดมหาสอน
34
ฐานจาโร
วัดไผ่ใหญ่
35
ปริชาโน
วัดหัวเขา
36
ชยานนฺโท
วัดมหาสอน
37
เตชพโล
วัดพุน้อย
38
สิริวฑฺฒโก
วัดกัทลีพนาราม(บ้านกล้วย)
39
กนฺตสีโล
วัดมหาสอน
40
ปญฺณวโร
วัดพุน้อย
41
จารุธมฺโม
วัดกลางสว่างอารมณ์
42
สุเมโส
วัดกัทลีพนาราม
43
ชยฺยทตฺโต
วัดหินปักใหญ่
44
อาภสฺสโร
วัดหนองนางาม
45
ทินฺนลาโภ
วัดสระเตยใหญ่
46
อาทโร
วัดหนองเมือง
47
ชยทตฺโต
วัดธรรมิการาม
48
อมโร
วัดสำนักสงฆ์พุทธธรรม
49
จนทวํโส
วัดกัทลีพนาราม
50
กมโล
วัดคลองสุทธาวาส
ทั้งหมด 56 รายการ
1 / 2