• วิสัยทัศน์ : เป็นพลังขับเคลื่อนศีลธรรมในสถานศึกษา
  • วิสัยทัศน์ : เป็นพลังขับเคลื่อนศีลธรรมในสถานศึกษา

พระสอนศีลธรรมในโรงเรียน

Home / พระสอนศีลธรรมในโรงเรียน มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย

พระสอนศีลธรรมในโรงเรียน มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย

ลำดับ ชื่อ ฉายา สังกัดวัด
1
พุทฺธสโร
วัดถ้ำตะเพียนทอง
2
สมฺมาปญฺโญ
วัดพัฒนาธรรมาราม
3
เตชปญฺโญ
วัดพรหมรังษี
4
จารุวณฺโน
วัดพัฒนาธรรมาราม
5
มหิสฺสโร
วัดอุทุมพรวนาราม
6
วิสุทฺโธ
วัดหนองโพธิ์
ทั้งหมด 6 รายการ
1 / 1