• วิสัยทัศน์ : เป็นพลังขับเคลื่อนศีลธรรมในสถานศึกษา
  • วิสัยทัศน์ : เป็นพลังขับเคลื่อนศีลธรรมในสถานศึกษา

พระสอนศีลธรรมในโรงเรียน

Home / พระสอนศีลธรรมในโรงเรียน มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย

พระสอนศีลธรรมในโรงเรียน มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย

ลำดับ ชื่อ ฉายา สังกัดวัด
1
กตปุญฺโญ
วัดสิงห์ทอง
2
ปภสฺสโร
วัดไผ่แตร
3
จารุวณฺโณ
วัดกวิศราราม ราชวรวิหาร
4
อภิชาโต
วัดโพธิ์งาม
5
อชิโต
วัดสำราญ
6
ปญฺญาธโร
วัดหนองปลิง
7
อภินนฺโท
วัดหนองปลิง
8
ญาณวีโร
วัดสิงห์ทอง
9
จิตฺตปาโล
วัดหนองถ้ำ
10
ปญฺญาวุโธ
วัดสระมะเกลือ
11
ปชฺโชโต
วัดสระมะเกลือ
12
วราสโภ
วัดกวิศราราม
13
ณฏฺฐิโก
วัดสำราญ
14
ธีรวํโส
วัดโบสถ์
15
จิรวฑฺฒโน
วัดกวิศราราม ราชวรวิหาร
16
จารุวณฺโณ
วัดป่าธรรมโสภณ
17
ชุตินฺธโร
วัดโคกกะเทียม
18
ปิยาจาโร
วัดเสาธงทอง
19
ฐานุตฺตโม
วัดสระมะเกลือ
20
ญาณเมธี
วัดชีแวะ
21
ฐิตวฑฺฒโน
วัดโพธิ์เก้าต้น
22
ธมฺมวโร
วัดน้ำซับสังฆาราม
23
ญาณสุทฺโธ
วัดข่อยใต้
24
จิรฏฺฐิโก
วัดหลวงท้ายตลาด
25
นาคปญฺโญ
วัดตะลุง
26
หิริธมฺโม
วัดชีป่าสิตาราม
27
ชยนรินฺโท
วัดสระมะเกลือ
28
อมโร
วัดโคกโพธิกุญชร
29
วิโรจโน
วัดบ่อเงินเจริญสุข
30
กิตฺติสาโร
วัดสระมะเกลือ
31
กิตฺติญาโณ
วัดกวิศราราม ราชวรวิหาร
32
โชติวโร
วัดสิงห์ทอง
33
ฐานรโต
วัดหนองถ้ำ
34
อาวุธปญฺโญ
วัดกกโก
ทั้งหมด 34 รายการ
1 / 1