• วิสัยทัศน์ : เป็นพลังขับเคลื่อนศีลธรรมในสถานศึกษา
  • วิสัยทัศน์ : เป็นพลังขับเคลื่อนศีลธรรมในสถานศึกษา

พระสอนศีลธรรมในโรงเรียน

Home / พระสอนศีลธรรมในโรงเรียน มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย

พระสอนศีลธรรมในโรงเรียน มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย

ลำดับ ชื่อ ฉายา สังกัดวัด
1
มหาปุญฺโญ
วัดวาปีอัมพาราม
2
อคฺคธมฺโม
วัดวาปีอัมพาราม
3
ปิยสีโล
วัดร่มจำปาวนาราม
4
ชวโน
วัดสวนสวรรค์
5
ธมฺมสาโร
วัดวาปีอัมพาราม
6
ภทฺทจาโร
วัดถ้ำเขากระเจียว
7
ฐานกโร
วัดศรีรัตนาราม
8
ชุตินฺธโร
วัดสวนสวรรค์
ทั้งหมด 8 รายการ
1 / 1