• วิสัยทัศน์ : เป็นพลังขับเคลื่อนศีลธรรมในสถานศึกษา
  • วิสัยทัศน์ : เป็นพลังขับเคลื่อนศีลธรรมในสถานศึกษา

พระสอนศีลธรรมในโรงเรียน

Home / พระสอนศีลธรรมในโรงเรียน มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย

พระสอนศีลธรรมในโรงเรียน มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย

ลำดับ ชื่อ ฉายา สังกัดวัด
1
สิริภทฺโท
วัดป่ากอสุวรรณาราม
2
ขนฺติพโล
วัดป่ากอสุวรรณาราม
3
อภโย
วัดมงคลพิพัฒน์สมาธิ
4
สิทฺธิชโย
วัดโพธาราม
5
ฐานุตฺตโร
วัดนาหม่อม
6
กิตฺติวณฺโณ
วัดพรหมประดิษฐ์
7
วุฑฺฒิธมฺโม
วัดป่ากอสุวรรณาราม
8
จนฺทสโร
วัดแม่เปียะ
9
ปิยธมฺโม
วัดโคกพยอมสุการาม
10
ฐานปโน
วัดนาหม่อม
11
อนิวตฺตโก
วัดป่ากอสุวรรณาราม
12
กิตติปญฺโญ
วัดแม่เปียะ
ทั้งหมด 12 รายการ
1 / 1