• วิสัยทัศน์ : เป็นพลังขับเคลื่อนศีลธรรมในสถานศึกษา
  • วิสัยทัศน์ : เป็นพลังขับเคลื่อนศีลธรรมในสถานศึกษา

พระสอนศีลธรรมในโรงเรียน

Home / พระสอนศีลธรรมในโรงเรียน มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย

พระสอนศีลธรรมในโรงเรียน มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย

ลำดับ ชื่อ ฉายา สังกัดวัด
1
อตฺถกาโม
วัดบางดาน
2
ธีรปญฺโญ
วัดภูเขาหลง
3
อินฺทวีโร
วัดน้ำกระจาย
4
สหปุญโญ
วัดแหลมพ้อ
5
อุชุจาโร
วัดวังใหญ่
6
ปคฺโณ
วัดตีนเมรุศรีสุดาราม
7
ทีปธมฺโม
วัดเขาบ่อ
8
ภูริปญฺโญ
วัดภูเขาหลง
9
ฐิตปุญโญ
วัดหัวป้อมใน
10
วรเชฎโฐ
วัดโพธิ์ปฐมาวาส
11
อนนฺตวิริโย
วัดชัยมงคล
12
ชุติมนฺโต
วัดหัวป้อมใน
13
ผลวณฺโณ
วัดโพธิ์ปฐมาวาส
14
ญาณสิริ
วัดชัยมงคล
15
สุเมโธ
วัดมัชฌิมาวาส
16
ปญฺญาสโม
วัดไทรงาม
17
อตฺตปญฺโญ
วัดแหลมทราย
18
ปิยสกฺโก
วัดแจ้ง
19
จารุธมฺโม
วัดโรงวาส
20
ธีรวํโส
วัดแจ้ง
21
ธนลาโภ
วัดอุทัยธาราม
22
ปุญฺญกาโม
วัดนาป๋องเจริญธรรม
23
ยสวฑฺฒโก
วัดแจ้ง
24
ปญฺญาวโร
วัดโรงวาส
25
คุตฺตสีโล
วัดแจ้ง
26
จริยโสภโณ
วัดโพธิ์ปฐมาวาส
27
เขมสมฺปนฺโน
วัดโพธิ์ปฐมาวาส
28
ปริสุทฺโธ
วัดห้วยขันประชาราม
29
มุนินนฺโท
วัดสระเกษ
30
สุทฺธสทฺโธ
วัดโพธิ์ปฐมาวาส
31
ปสนฺโน
วัดแจ้ง
32
วรธมฺโม
วัดท้ายยอ
33
สิริปญฺโญ
วัดไทรงาม
34
ฐานธมฺโม
วัดแหลมทราย
ทั้งหมด 34 รายการ
1 / 1