• วิสัยทัศน์ : เป็นพลังขับเคลื่อนศีลธรรมในสถานศึกษา
  • วิสัยทัศน์ : เป็นพลังขับเคลื่อนศีลธรรมในสถานศึกษา

พระสอนศีลธรรมในโรงเรียน

Home / พระสอนศีลธรรมในโรงเรียน มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย

พระสอนศีลธรรมในโรงเรียน มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย

ลำดับ ชื่อ ฉายา สังกัดวัด
1
อตฺถกาโม
วัดบางดาน
2
อินฺทวีโร
วัดน้ำกระจาย
3
อุชุจาโร
วัดวังใหญ่
4
ปุญฺญกาโม
วัดนาป๋องเจริญธรรม
5
ปริสุทฺโธ
วัดห้วยขันประชาราม
ทั้งหมด 5 รายการ
1 / 1