• วิสัยทัศน์ : เป็นพลังขับเคลื่อนศีลธรรมในสถานศึกษา
  • วิสัยทัศน์ : เป็นพลังขับเคลื่อนศีลธรรมในสถานศึกษา

พระสอนศีลธรรมในโรงเรียน

Home / พระสอนศีลธรรมในโรงเรียน มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย

พระสอนศีลธรรมในโรงเรียน มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย

ลำดับ ชื่อ ฉายา สังกัดวัด
1
สุวิชาโน
วัดใหม่ทุ่งคา
2
โสภโณ
วัดใหม่ทุ่งคา
3
กตธมฺโม
วัดคูหาใน
4
อติพโล
วัดไทรใหญ่
5
ฐิตธมฺโม
วัดไสท้อน
6
ถิรจิตฺโต
วัดไสท้อน
7
ปคุโณ
วัดเขาตกน้ำ
8
กุสโล
วัดเขาตกน้ำ
9
กลฺยาโณ
วัดสุวรรณวนาราม
10
มหาวิริโย
วัดเกาะบกรัตนาราม
11
โยคมุตฺโต
วัดควนหวาด
ทั้งหมด 11 รายการ
1 / 1