• วิสัยทัศน์ : เป็นพลังขับเคลื่อนศีลธรรมในสถานศึกษา
  • วิสัยทัศน์ : เป็นพลังขับเคลื่อนศีลธรรมในสถานศึกษา

พระสอนศีลธรรมในโรงเรียน

Home / พระสอนศีลธรรมในโรงเรียน มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย

พระสอนศีลธรรมในโรงเรียน มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย

ลำดับ ชื่อ ฉายา สังกัดวัด
1
สุวิชาโน
วัดใหม่ทุ่งคา
2
โสภโณ
วัดใหม่ทุ่งคา
3
ปคุโณ
วัดเขาตกน้ำ
4
กุสโล
วัดเขาตกน้ำ
ทั้งหมด 4 รายการ
1 / 1