• วิสัยทัศน์ : เป็นพลังขับเคลื่อนศีลธรรมในสถานศึกษา
  • วิสัยทัศน์ : เป็นพลังขับเคลื่อนศีลธรรมในสถานศึกษา

พระสอนศีลธรรมในโรงเรียน

Home / พระสอนศีลธรรมในโรงเรียน มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย

พระสอนศีลธรรมในโรงเรียน มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย

ลำดับ ชื่อ ฉายา สังกัดวัด
1
อติพโล
วัดไทรใหญ่
2
ฐิตธมฺโม
วัดไสท้อน
3
ถิรจิตฺโต
วัดไสท้อน
4
มหาวิริโย
วัดเกาะบกรัตนาราม
ทั้งหมด 4 รายการ
1 / 1