• วิสัยทัศน์ : เป็นพลังขับเคลื่อนศีลธรรมในสถานศึกษา
  • วิสัยทัศน์ : เป็นพลังขับเคลื่อนศีลธรรมในสถานศึกษา

พระสอนศีลธรรมในโรงเรียน

Home / พระสอนศีลธรรมในโรงเรียน มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย

พระสอนศีลธรรมในโรงเรียน มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย

ลำดับ ชื่อ ฉายา สังกัดวัด
1
ญาณเมธี
วัดพังกก
2
วิชิโต
วัดดอนเค็ด
3
ผลธมฺโม
วัดจันทร์
4
ปสนฺนจิตฺโต
วัดคูขุด
5
ธิติธโร
วัดจะทิ้งพระ
6
สุคนฺธจนฺทโน
วัดบ่อแดง
7
อภิภูโต
วัดพิกุล
8
ตนฺติกโร
วัดชุมพล
9
เขมฺนาโค
วัดจะทิ้งพระ
10
อคฺคฐิติโก
วัดจะทิ้งพระ
11
จิรธมฺโม
วัดคูขุด
12
จกฺกวโร
วัดศิลาลอย
13
อภิชาโต
วัดบ่อประดู่
14
เทววํโส
วัดศรีไชย
15
อภิชโย
วัดจะทิ้งพระ
16
โฆสโก
วัดสุวรรณาราม
17
จิตฺตสุโภ
วัดพิกุล
ทั้งหมด 17 รายการ
1 / 1