• วิสัยทัศน์ : เป็นพลังขับเคลื่อนศีลธรรมในสถานศึกษา
  • วิสัยทัศน์ : เป็นพลังขับเคลื่อนศีลธรรมในสถานศึกษา

พระสอนศีลธรรมในโรงเรียน

Home / พระสอนศีลธรรมในโรงเรียน มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย

พระสอนศีลธรรมในโรงเรียน มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย

ลำดับ ชื่อ ฉายา สังกัดวัด
1
-
วัดโคกสมานคุณ
2
-
วัดโคกสมานคุณ
3
ฐิตคุโณ
วัดคลองแห
4
สจฺจวโร
วัดคลองเปล
5
อธิจิตฺโต
วัดโคกสมานคุณ
6
มหาวิริโย
วัดควนลัง
7
อภิญจโน
วัดควนลัง
8
ฉนฺทกาโม
วัดคลองเปล
9
มหาลาโภ
วัดควนลัง
10
วิจิตฺโต
วัดหงษ์ประดิษฐาราม
11
พรหมญาโณ
วัดหงษ์ประดิษฐาราม
12
ธมฺมสาโร
วัดศรีสว่างวงศ์
13
วชิรธมฺโม
วัดมหัตตมังคลาราม
14
ติสฺสโร
วัดหงษ์ประดิษฐาราม
15
สุวณฺโณ
วัดศรีสว่างวงศ์
16
คุณยุตฺโต
วัดควนลัง
17
ภูริวฑฺฒโก
วัดโคกสมานคุณ
18
จนฺทาโภ
วัดคลองเปล
19
ธมฺมจาโร
วัดหงษ์ประดิษฐาราม
20
กิตฺติปญฺโญ
วัดชลธารประสิทธิ์
21
ปทีโป
วัดโคกสมานคุณ
22
ปยุตฺโต
วัดศรีสว่างวงศ์
23
สีลเตโช
วัดคลองเรียน
24
ญาณวโร
วัดหงส์ประดิษฐาราม
25
ถิรจิตฺโต
วัดคลองเปล
26
สุวณฺโณ
วัดควนลัง
27
ฐิตเมโธ
วัดทุ่งลุง
28
กิตฺติฐาโน
วัดหงษ์ประดิษฐาราม
29
จารุวณฺโณ
วัดหงษ์ประดิษฐาราม
30
นิสฺสโภ
วัดปทุมธาราวาส
31
สุชีโว
วัดมหัตตมังคลาราม
32
สิริมงฺคโล
วัดโคกสมานคุณ
33
โชติธมฺโม
วัดศรีสว่างวงศ์
34
อนาลโย
วัดมหัตตมังคลาราม
35
ปิยวาจโก
วัดหงษ์ประดิษฐาราม
36
สิริวณฺโณ
วัดหงส์ประดิษฐาราม
37
อุตฺตมสาโร
วัดหงส์ประดิษฐาราม
38
ปญฺญาวุโธ
วัดหงษ์ประดิษฐาราม
39
สุธีโร
วัดหงษ์ประดิษฐาราม
40
ชินวโร
วัดควนลัง
41
สนฺติกโร
วัดปทุมธาราวาส
42
เตชญาโณ
วัดวิมลคุณากร
43
จนฺทสโร
วัดหงษ์ประดิษฐาราม
44
กีตฺติปญฺโญ
วัดควนลัง
45
ปญฺญาวุโธ
วัดหงษ์ประดิษฐาราม
46
ฐานวฑฺฒโน
วัดคลองเปล
ทั้งหมด 46 รายการ
1 / 1