• วิสัยทัศน์ : เป็นพลังขับเคลื่อนศีลธรรมในสถานศึกษา
  • วิสัยทัศน์ : เป็นพลังขับเคลื่อนศีลธรรมในสถานศึกษา

พระสอนศีลธรรมในโรงเรียน

Home / พระสอนศีลธรรมในโรงเรียน มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย

พระสอนศีลธรรมในโรงเรียน มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย

ลำดับ ชื่อ ฉายา สังกัดวัด
1
-
วัดโคกสมานคุณ
2
-
วัดโคกสมานคุณ
3
อธิจิตฺโต
วัดโคกสมานคุณ
4
ธมฺมสาโร
วัดศรีสว่างวงศ์
5
วชิรธมฺโม
วัดมหัตตมังคลาราม
6
สุวณฺโณ
วัดศรีสว่างวงศ์
7
คุณยุตฺโต
วัดควนลัง
8
ภูริวฑฺฒโก
วัดโคกสมานคุณ
9
ปทีโป
วัดโคกสมานคุณ
10
ปยุตฺโต
วัดศรีสว่างวงศ์
11
สีลเตโช
วัดคลองเรียน
12
สิริมงฺคโล
วัดโคกสมานคุณ
13
โชติธมฺโม
วัดศรีสว่างวงศ์
14
อนาลโย
วัดมหัตตมังคลาราม
15
สิริวณฺโณ
วัดหงส์ประดิษฐาราม
16
อุตฺตมสาโร
วัดหงส์ประดิษฐาราม
17
ปญฺญาวุโธ
วัดหงษ์ประดิษฐาราม
18
สุธีโร
วัดหงษ์ประดิษฐาราม
19
ชินวโร
วัดควนลัง
20
เตชญาโณ
วัดวิมลคุณากร
21
ปญฺญาวุโธ
วัดหงษ์ประดิษฐาราม
ทั้งหมด 21 รายการ
1 / 1