• วิสัยทัศน์ : เป็นพลังขับเคลื่อนศีลธรรมในสถานศึกษา
  • วิสัยทัศน์ : เป็นพลังขับเคลื่อนศีลธรรมในสถานศึกษา

พระสอนศีลธรรมในโรงเรียน

Home / พระสอนศีลธรรมในโรงเรียน มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย

พระสอนศีลธรรมในโรงเรียน มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย

ลำดับ ชื่อ ฉายา สังกัดวัด
1
มหาวิริโย
วัดควนลัง
2
อภิญจโน
วัดควนลัง
3
มหาลาโภ
วัดควนลัง
4
สุวณฺโณ
วัดควนลัง
5
สุชีโว
วัดมหัตตมังคลาราม
6
กีตฺติปญฺโญ
วัดควนลัง
ทั้งหมด 6 รายการ
1 / 1