• วิสัยทัศน์ : เป็นพลังขับเคลื่อนศีลธรรมในสถานศึกษา
  • วิสัยทัศน์ : เป็นพลังขับเคลื่อนศีลธรรมในสถานศึกษา

พระสอนศีลธรรมในโรงเรียน

Home / พระสอนศีลธรรมในโรงเรียน มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย

พระสอนศีลธรรมในโรงเรียน มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย

ลำดับ ชื่อ ฉายา สังกัดวัด
1
สุรปญฺโญ
วัดป่ากันตพงษ์
2
วิมโล
วัดป่ากันตพงษ์
3
เขมธโร
วัดควนโส
4
ปริสุทฺโธ
วัดปากจ่า
5
คุณงฺกโร
วัดควนเนียง
6
ฐานุตฺตโร
วัดโคกเมือง
7
เปสโล
วัดปานศึกษาธิการาม
8
ปริสุทธฺโธ
วัดบ่อบัวแก้ว
9
อภินนฺโท
วัดควนเนียง
10
สุชีโว
วัดบางทีง
11
อนุตฺตโร
วัดควนเนียง
ทั้งหมด 11 รายการ
1 / 1