• วิสัยทัศน์ : เป็นพลังขับเคลื่อนศีลธรรมในสถานศึกษา
  • วิสัยทัศน์ : เป็นพลังขับเคลื่อนศีลธรรมในสถานศึกษา

พระสอนศีลธรรมในโรงเรียน

Home / พระสอนศีลธรรมในโรงเรียน มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย

พระสอนศีลธรรมในโรงเรียน มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย

ลำดับ ชื่อ ฉายา สังกัดวัด
1
สุรปญฺโญ
วัดป่ากันตพงษ์
2
วิมโล
วัดป่ากันตพงษ์
3
ฐานุตฺตโร
วัดโคกเมือง
4
สุชีโว
วัดบางทีง
ทั้งหมด 4 รายการ
1 / 1