• วิสัยทัศน์ : เป็นพลังขับเคลื่อนศีลธรรมในสถานศึกษา
  • วิสัยทัศน์ : เป็นพลังขับเคลื่อนศีลธรรมในสถานศึกษา

พระสอนศีลธรรมในโรงเรียน

Home / พระสอนศีลธรรมในโรงเรียน มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย

พระสอนศีลธรรมในโรงเรียน มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย

ลำดับ ชื่อ ฉายา สังกัดวัด
1
ฐิตเปโม
วัดทุ่งนางแก้ว
2
อาภากโร
วัดทุ่งขมิ้น
3
สุมโณ
วัดวังผาสามามัคคี
4
สมจิตฺโต
วัดสวนเทศ
5
ถิรสทฺโธ
วัดป่าแก่บ่อหิน
6
สิริวฑฺฒโก
วัดชนาธิปเฉลิม
7
ปภสฺสโร
วัดนิคมพัฒนาราม
8
วชิรเมธี
วัดดุลยาราม
9
วรญาโณ
วัดทุ่งนางแก้ว
10
สมาหิโต
วัดอาทรรังสฤษฎิ์
11
สัญฺญโม
วัดทุ่งขมิ้น
12
ภูริปญฺโญ
วัดพิทักษ์คลองขุด
13
ปญฺญาทีโป
วัดควนกาหลง
14
ขนฺติโก
วัดอุไดพัฒนาวาส
15
กตธมฺโม
วัดควนกาหลง
16
ชยธมฺโม
วัดหน้าเมืองสตูล
17
ขนฺติธมฺโม
วัดวังผาสามามัคคี
18
กิตติญาโณ
วัดทุ่งนางแก้ว
19
ฐิติคุโณ
วัดชนาธิปเฉลิม
20
พุทธิสาโร
วัดมงคลมิ่งเมือง
21
กนฺตสีโล
วัดถ้ำเขาจีนธีรประดิษฐ์
22
โพธิธมฺโม
วัดชนาธิปเฉลิม
23
จิรธมฺโม
วัดทุ่งขมิ้น
24
ธมฺมธโร
วัดชมภูนิมิตร
25
วฑฒโน
วัดปากบารา
26
สุวโจ
วัดกุมภีลบรรพต
ทั้งหมด 26 รายการ
1 / 1