• วิสัยทัศน์ : เป็นพลังขับเคลื่อนศีลธรรมในสถานศึกษา
  • วิสัยทัศน์ : เป็นพลังขับเคลื่อนศีลธรรมในสถานศึกษา

พระสอนศีลธรรมในโรงเรียน

Home / พระสอนศีลธรรมในโรงเรียน มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย

พระสอนศีลธรรมในโรงเรียน มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย

ลำดับ ชื่อ ฉายา สังกัดวัด
1
ปรกฺกโม
วัดตรังคภูมิพุทธาวาส
2
จนฺทโก
วัดควนไทร
3
รตนโชโต
วัดประสิทธิชัย (ท่าจีน )
4
โอภาโส
วัดสาริการาม
5
สุจิตฺโต
วัดหัวถนน
6
ฐิตธมฺโม
วัดสีหราษฎร์ศรัทธา
7
คุตฺตธมโม
วัดคลองน้ำเจ็ด
8
จิรวฑฺฒโน
วัดควนปริงวนาราม
9
สาโม
วัดตรังคภูมิพุทธาวาส
10
พุทฺธสโร
วัดวังมะปราง
11
รกฺขิตฺโต
วัดเกาะฐาน
12
ปิยสีโล
วัดกะพังสุรินทร์
13
อมโร
วัดกะช่องเปี่ยมราษฏ
14
สุรสกฺโก
วัดหัวถนน
15
สุวณฺโณ
วัดไทรทอง
16
หิริธมฺโม
วัดศรีรัตนาราม
17
ถาวรธมฺโม
วัดนานอน
18
อภิลาโส
วัดตรังคภูมิพุทธาวาส
19
วิสุทธสีโล
วัดควนปริงวนาราม
20
สุชาโต
วัดวังมะปราง
21
วรธมฺโม
วัดควนอินทนินงาม
22
อภิพโล
วัดไทรงาม
23
อภินนฺโท
วัดพระงาม
24
ญาณวีโร
วัดหนองสมาน
25
วิชฺชาธโร
วัดกะพังสุรินทร์
26
วรปญฺโญ
วัดกะพังสุรินทร์
27
คุณปญฺโญ
วัดคลองน้ำเจ็ด
28
ปวโร
วัดท่าพญา
29
เปมสีโล
วัดเขาวิเศษ
30
คุตฺตสทฺโธ
วัดลำภูรา
31
จิตฺตปญฺโญ
วัดตันติยาภิรมย์
32
จิรวฑฺฒโน
วัดกะพังสุรินทร์
33
อตฺตทีโป
วัดกะพังสุรินทร์
34
ฉนฺทชาโต
วัดถ้ำโสราษฎร์
35
ปิยจิตโต
วัดนานอน
36
อารทฺธวิริโย
วัดวังมะปราง
37
สุเมธโส
วัดทุ่งหวัง
38
รตนโชโต
วัดที่พักสงฆ์บ้านนาทุ่ง
39
ฐิตเมธี
วัดประสิทธิชัย
40
อินฺทโชโต
วัดตรังคภูมิพุทธาวาส
41
ธมฺมปาโล
วัดอัมพวัน
42
ภูริทตฺโต
วัดป่าธรรมวาส
43
ธีรภทฺโท
วัดป่าธรรมาวาส
44
ถิรญาโณ
วัดศรีศรัทธา
45
ธนวฑฺฒโน
วัดกุฏยาราม
46
ณฏฺฐพโล
วัดนิคมประทีป
47
ภูริปญฺโญ
วัดป่าธรรมวาส
48
อภินนฺโท
วัดสิทธิชัยรังสรรค์
49
อาสโภ
วัดควนปริงวนาราม
50
ชรินฺทโร
วัดน้ำผุด
ทั้งหมด 67 รายการ
1 / 2