• วิสัยทัศน์ : เป็นพลังขับเคลื่อนศีลธรรมในสถานศึกษา
  • วิสัยทัศน์ : เป็นพลังขับเคลื่อนศีลธรรมในสถานศึกษา

พระสอนศีลธรรมในโรงเรียน

Home / พระสอนศีลธรรมในโรงเรียน มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย

พระสอนศีลธรรมในโรงเรียน มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย

ลำดับ ชื่อ ฉายา สังกัดวัด
1
รตนโชโต
วัดประสิทธิชัย (ท่าจีน )
2
โอภาโส
วัดสาริการาม
3
สุจิตฺโต
วัดหัวถนน
4
คุตฺตธมโม
วัดคลองน้ำเจ็ด
5
จิรวฑฺฒโน
วัดควนปริงวนาราม
6
ปิยสีโล
วัดกะพังสุรินทร์
7
สุรสกฺโก
วัดหัวถนน
8
ถาวรธมฺโม
วัดนานอน
9
วิสุทธสีโล
วัดควนปริงวนาราม
10
อภิพโล
วัดไทรงาม
11
อภินนฺโท
วัดพระงาม
12
วิชฺชาธโร
วัดกะพังสุรินทร์
13
วรปญฺโญ
วัดกะพังสุรินทร์
14
คุณปญฺโญ
วัดคลองน้ำเจ็ด
15
จิตฺตปญฺโญ
วัดตันติยาภิรมย์
16
จิรวฑฺฒโน
วัดกะพังสุรินทร์
17
อตฺตทีโป
วัดกะพังสุรินทร์
18
ปิยจิตโต
วัดนานอน
19
สุเมธโส
วัดทุ่งหวัง
20
ฐิตเมธี
วัดประสิทธิชัย
21
ธนวฑฺฒโน
วัดกุฏยาราม
22
ณฏฺฐพโล
วัดนิคมประทีป
23
อภินนฺโท
วัดสิทธิชัยรังสรรค์
24
อาสโภ
วัดควนปริงวนาราม
25
ชรินฺทโร
วัดน้ำผุด
26
ธมฺมรโส
วัดพระงาม
27
ฐิตเมโธ
วัดไร่พรุ
28
ปญฺญาสาโร
วัดน้ำผุดใต้
29
ธมฺมาวุโธ
วัดคลองน้ำเจ็ด
ทั้งหมด 29 รายการ
1 / 1