• วิสัยทัศน์ : เป็นพลังขับเคลื่อนศีลธรรมในสถานศึกษา
  • วิสัยทัศน์ : เป็นพลังขับเคลื่อนศีลธรรมในสถานศึกษา

พระสอนศีลธรรมในโรงเรียน

Home / พระสอนศีลธรรมในโรงเรียน มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย

พระสอนศีลธรรมในโรงเรียน มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย

ลำดับ ชื่อ ฉายา สังกัดวัด
1
คุตฺตธมโม
วัดคลองน้ำเจ็ด
2
ปิยสีโล
วัดกะพังสุรินทร์
3
วิชฺชาธโร
วัดกะพังสุรินทร์
4
วรปญฺโญ
วัดกะพังสุรินทร์
5
คุณปญฺโญ
วัดคลองน้ำเจ็ด
6
จิรวฑฺฒโน
วัดกะพังสุรินทร์
7
อตฺตทีโป
วัดกะพังสุรินทร์
8
ฐิตเมธี
วัดประสิทธิชัย
9
ธนวฑฺฒโน
วัดกุฏยาราม
10
ธมฺมาวุโธ
วัดคลองน้ำเจ็ด
ทั้งหมด 10 รายการ
1 / 1