• วิสัยทัศน์ : เป็นพลังขับเคลื่อนศีลธรรมในสถานศึกษา
  • วิสัยทัศน์ : เป็นพลังขับเคลื่อนศีลธรรมในสถานศึกษา

พระสอนศีลธรรมในโรงเรียน

Home / พระสอนศีลธรรมในโรงเรียน มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย

พระสอนศีลธรรมในโรงเรียน มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย

ลำดับ ชื่อ ฉายา สังกัดวัด
1
รตินธโร
วัดควนฝาละมี
2
ติสฺสโร
วัดไทรพอน
3
ยตฺติโก
วัดธรรมประยูร
4
อธิมุตโต
วัดหัวเตย
5
อายุวฑฺฒโก
วัดสุภาษิตาราม
6
ฐิตาฑฺฒโน
วัดภัทราราม
ทั้งหมด 6 รายการ
1 / 1