• วิสัยทัศน์ : เป็นพลังขับเคลื่อนศีลธรรมในสถานศึกษา
  • วิสัยทัศน์ : เป็นพลังขับเคลื่อนศีลธรรมในสถานศึกษา

พระสอนศีลธรรมในโรงเรียน

Home / พระสอนศีลธรรมในโรงเรียน มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย

พระสอนศีลธรรมในโรงเรียน มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย

ลำดับ ชื่อ ฉายา สังกัดวัด
1
ยสธโร
วัดยางงาม
2
โกวิโท
วัดบ้านสวน
3
ธมฺมาวุโธ
วัดนาท่อม
4
สุภาโว
วัดหัวหมอน
5
วิสารโท
วัดโพธาวาส
6
ถาวโร
วัดทุ่งลาน
7
วรญาโณ
วัดเขาเจียก
8
กิตติโก
วัดอัมพวนาราม
9
วรธมฺโม
วัดป่าลิไลยก์
10
อนนฺโต
วัดเขาเจียก
11
สุจิตฺโต
วัดนาท่อม
12
จนฺทวณโณ
วัดคูหาสวรรค์
13
ชวนปญฺโญ
วัดอัมพวนาราม
14
ปญฺญาธโร
วัดคูหาสวรรค์
15
จตฺตมโล
วัดวิหารเบิก
16
ปญฺญาธโร
วัดธาราสถิต
17
อธิปฺปญฺโญ
วัดตำนาน
18
ชินุตฺตโม
วัดศาลาไม้ไผ่
19
สุเมโธ
วัดควนแร่
20
อาจารปาโล
วัดหัวหมอน
21
รตินฺธโร
วัดปากสระ
22
ธนปญฺโญ
วัดเขาเจียก
23
ปริปุณฺโณ
วัดโพธาวาส
24
จิรายุทฺโธ
วัดโคกคีรี
25
ฐานธมฺโม
วัดกลาง
26
อินฺทปญฺโญ
วัดคูหาสวรรค์
27
คณิสฺสโร
วัดโคกชะงาย
28
ปริปุณฺโณ
วัดบ้านสวน
29
สจฺจวโร
วัดอัมพวนาราม
ทั้งหมด 29 รายการ
1 / 1