• วิสัยทัศน์ : เป็นพลังขับเคลื่อนศีลธรรมในสถานศึกษา
  • วิสัยทัศน์ : เป็นพลังขับเคลื่อนศีลธรรมในสถานศึกษา

พระสอนศีลธรรมในโรงเรียน

Home / พระสอนศีลธรรมในโรงเรียน มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย

พระสอนศีลธรรมในโรงเรียน มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย

ลำดับ ชื่อ ฉายา สังกัดวัด
1
ชยวุฑฺโฒ
วัดห้วยแตน
2
ปวโร
วัดท่าลาด
3
ปญฺญาธโร
วัดพระบรมธาตุเจดีย์เขียนบางแก้ว
4
จนฺทวํโส
วัดโพธิญาณวราราม
5
กิตฺติภทฺโท
วัดบ้านพลู
6
พุทธวํโส
วัดท่านางพรหม
7
พลธมฺโม
วัดท่าลาด
8
อิสฺสโร
วัดแหลมดิน
ทั้งหมด 8 รายการ
1 / 1