• วิสัยทัศน์ : เป็นพลังขับเคลื่อนศีลธรรมในสถานศึกษา
  • วิสัยทัศน์ : เป็นพลังขับเคลื่อนศีลธรรมในสถานศึกษา

พระสอนศีลธรรมในโรงเรียน

Home / พระสอนศีลธรรมในโรงเรียน มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย

พระสอนศีลธรรมในโรงเรียน มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย

ลำดับ ชื่อ ฉายา สังกัดวัด
1
จารุสกฺโก
วัดท่าลาด
2
โชติโก
วัดพิกุลทอง
3
อชิโต
วัดควนปริง
4
ธนาคโม
วัดทะเลน้อย
5
สุวณฺโณ
วัดลานแซะ
6
กนฺตสุโภ
วัดดอนศาลา
7
ชุตินธโร
วัดเที่ยงธรรมวนาราม
8
ฐานุตฺตโร
วัดพิกุลทอง
9
วรชโย
วัดภูเขาทอง
10
ฐิตวณฺโณ
วัดบ้านสวน
11
ภูริญาโณ
วัดบ่อพระโสภณประชาสรรค์
12
เตชปุญฺโญ
วัดดอนศาลา
13
ญาณวีโร
วัดควนแพรกหา
14
ญาณวโร
วัดไทรงาม
15
สิรินฺธโร
วัดภูเขาทอง
16
โกวิโท
วัดเขาป้าเจ้
17
โชติปาโล
วัดลานแซะ
18
สุทฺธิญาโณ
วัดควนแพรกหา
19
ฐานจาโร
วัดโคกโดน
20
วิวฑฺฒโณ
วัดควนปริง
21
ปญญาธโร
วัดควนปริง
22
โชติปญโญ
วัดทุ่งขึงหนัง
23
พุทธธมฺโม
วัดควนปริง
ทั้งหมด 23 รายการ
1 / 1