• วิสัยทัศน์ : เป็นพลังขับเคลื่อนศีลธรรมในสถานศึกษา
  • วิสัยทัศน์ : เป็นพลังขับเคลื่อนศีลธรรมในสถานศึกษา

พระสอนศีลธรรมในโรงเรียน

Home / พระสอนศีลธรรมในโรงเรียน มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย

พระสอนศีลธรรมในโรงเรียน มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย

ลำดับ ชื่อ ฉายา สังกัดวัด
1
คุณสมฺปนฺโน
วัดมุจลินทวาปีวิหาร
2
สิทฺธิชโย
วัดบุพพนิมิต
3
สิริวิชโย
วัดมะปรางมัน
4
กิตฺติภทฺโท
วัดหัวควน
5
รตนโชโต
วัดนาประดู่
6
ธมฺมวุฑฺโฒ
วัดมะกรูด
7
อคฺคธมฺโม
วัดนิกรชนาราม
8
อธิจิตฺโต
วัดตานีนรสโมสร
9
สุจิตฺโต
วัดนิกรชนาราม
10
ฐิตญาโณ
วัดบุพพนิมิต
11
อินฺทวีโร
วัดบุพพนิมิต
12
ฐิติญาโณ
วัดป่าศรี
13
กตสาโร
วัดบุพพนิมิต
14
นรินฺโท
วัดนิกรชนาราม
15
อตฺถกาโม
วัดสำนักสงฆ์ป่าแม่ลาน
16
สุภาจาโร
วัดหลักเมือง
17
ธมฺมโชโต
วัดมุจลินทวาปีวิหาร
18
อภิวฑฺฒโน
วัดราษฎร์บูรณะ
19
สมฺปนฺโน
วัดราษฎร์บูรณะ
20
วชิรธมฺโม
วัดราษฎร์บูรณะ
21
ธมฺมธีโร
วัดราษฎร์บูรณะ
22
ภูริปญฺโญ
วัดหัวควน
23
อภโย
วัดมหันตคาม
24
สุจิณฺโณ
วัดทรายขาว
25
อธิเมโธ
วัดราษฎร์บูรณะ
26
กตสาโร
วัดอรัญวาสิการาม
27
อคฺควณฺโณ
วัดปุหรน
28
เตชปญฺโญ
วัดตานีนรสโมสร
29
ธมฺมวํโส
วัดหลักเมือง
30
อคฺครโต
วัดนพวงศาราม
31
สุเมโธ
วัดอรัญวาสิการาม
32
อุตฺตมปญฺโญ
วัดหลักเมือง
33
ธีรธมฺโม
วัดประจันตคาม
34
พุทฺธสโร
วัดตานีนรสโมสร
35
ธมฺมวโร
วัดประเวศน์ภูผา
36
ฐานทตฺโต
วัดป่าสวย
37
ฐานวโร
วัดโรงวาส
38
-
วัดสันติการาม
39
สุภาโว
วัดหงสาราม
40
-
วัดภมรคติวัน
41
-
วัดบูรพาราม
42
-
วัดบุพพนิมิต
43
-
วัดตานีนรสโมสร
44
-
วัดควนน้อย
45
สุทฺธิวํโส
วัดปุหรน
46
นนฺทวุฑฺโฒ
วัดนพวงศาราม
47
นนฺทิโย
วัดโคกสมานประชาราม
48
อาทโร
วัดหลักเมือง
49
ฐานวโร
วัดศรีมหาโพธิ์
50
-
วัดโพธาราม
ทั้งหมด 58 รายการ
1 / 2