• วิสัยทัศน์ : เป็นพลังขับเคลื่อนศีลธรรมในสถานศึกษา
  • วิสัยทัศน์ : เป็นพลังขับเคลื่อนศีลธรรมในสถานศึกษา

พระสอนศีลธรรมในโรงเรียน

Home / พระสอนศีลธรรมในโรงเรียน มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย

พระสอนศีลธรรมในโรงเรียน มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย

ลำดับ ชื่อ ฉายา สังกัดวัด
1
สิริวิชโย
วัดมะปรางมัน
2
กิตฺติภทฺโท
วัดหัวควน
3
รตนโชโต
วัดนาประดู่
4
ธมฺมวุฑฺโฒ
วัดมะกรูด
5
อภิวฑฺฒโน
วัดราษฎร์บูรณะ
6
สมฺปนฺโน
วัดราษฎร์บูรณะ
7
วชิรธมฺโม
วัดราษฎร์บูรณะ
8
ธมฺมธีโร
วัดราษฎร์บูรณะ
9
ภูริปญฺโญ
วัดหัวควน
10
สุจิณฺโณ
วัดทรายขาว
11
อธิเมโธ
วัดราษฎร์บูรณะ
12
กตสาโร
วัดอรัญวาสิการาม
13
อคฺควณฺโณ
วัดปุหรน
14
สุเมโธ
วัดอรัญวาสิการาม
15
ฐานวโร
วัดโรงวาส
16
-
วัดภมรคติวัน
17
สุทฺธิวํโส
วัดปุหรน
18
ฐานวโร
วัดศรีมหาโพธิ์
ทั้งหมด 18 รายการ
1 / 1