• วิสัยทัศน์ : เป็นพลังขับเคลื่อนศีลธรรมในสถานศึกษา
  • วิสัยทัศน์ : เป็นพลังขับเคลื่อนศีลธรรมในสถานศึกษา

พระสอนศีลธรรมในโรงเรียน

Home / พระสอนศีลธรรมในโรงเรียน มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย

พระสอนศีลธรรมในโรงเรียน มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย

ลำดับ ชื่อ ฉายา สังกัดวัด
1
อภิวฑฺฒโน
วัดราษฎร์บูรณะ
2
สมฺปนฺโน
วัดราษฎร์บูรณะ
3
วชิรธมฺโม
วัดราษฎร์บูรณะ
4
ธมฺมธีโร
วัดราษฎร์บูรณะ
5
อธิเมโธ
วัดราษฎร์บูรณะ
6
-
วัดภมรคติวัน
ทั้งหมด 6 รายการ
1 / 1