• วิสัยทัศน์ : เป็นพลังขับเคลื่อนศีลธรรมในสถานศึกษา
  • วิสัยทัศน์ : เป็นพลังขับเคลื่อนศีลธรรมในสถานศึกษา

พระสอนศีลธรรมในโรงเรียน

Home / พระสอนศีลธรรมในโรงเรียน มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย

พระสอนศีลธรรมในโรงเรียน มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย

ลำดับ ชื่อ ฉายา สังกัดวัด
1
อคฺคธมฺโม
วัดนิกรชนาราม
2
อธิจิตฺโต
วัดตานีนรสโมสร
3
สุจิตฺโต
วัดนิกรชนาราม
4
นรินฺโท
วัดนิกรชนาราม
5
สุภาจาโร
วัดหลักเมือง
6
เตชปญฺโญ
วัดตานีนรสโมสร
7
ธมฺมวํโส
วัดหลักเมือง
8
อคฺครโต
วัดนพวงศาราม
9
อุตฺตมปญฺโญ
วัดหลักเมือง
10
พุทฺธสโร
วัดตานีนรสโมสร
11
-
วัดสันติการาม
12
-
วัดตานีนรสโมสร
13
นนฺทวุฑฺโฒ
วัดนพวงศาราม
14
อาทโร
วัดหลักเมือง
15
-
วัดนพวงศาราม
16
-
วัดนิกรชนาราม
ทั้งหมด 16 รายการ
1 / 1