• วิสัยทัศน์ : เป็นพลังขับเคลื่อนศีลธรรมในสถานศึกษา
  • วิสัยทัศน์ : เป็นพลังขับเคลื่อนศีลธรรมในสถานศึกษา

พระสอนศีลธรรมในโรงเรียน

Home / พระสอนศีลธรรมในโรงเรียน มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย

พระสอนศีลธรรมในโรงเรียน มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย

ลำดับ ชื่อ ฉายา สังกัดวัด
1
อคฺคธมฺโม
วัดนิกรชนาราม
2
สุจิตฺโต
วัดนิกรชนาราม
3
นรินฺโท
วัดนิกรชนาราม
4
เตชปญฺโญ
วัดตานีนรสโมสร
5
พุทฺธสโร
วัดตานีนรสโมสร
6
-
วัดตานีนรสโมสร
7
-
วัดนิกรชนาราม
ทั้งหมด 7 รายการ
1 / 1