• วิสัยทัศน์ : เป็นพลังขับเคลื่อนศีลธรรมในสถานศึกษา
  • วิสัยทัศน์ : เป็นพลังขับเคลื่อนศีลธรรมในสถานศึกษา

พระสอนศีลธรรมในโรงเรียน

Home / พระสอนศีลธรรมในโรงเรียน มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย

พระสอนศีลธรรมในโรงเรียน มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย

ลำดับ ชื่อ ฉายา สังกัดวัด
1
สิทฺธิชโย
วัดบุพพนิมิต
2
ฐิตญาโณ
วัดบุพพนิมิต
3
อินฺทวีโร
วัดบุพพนิมิต
4
กตสาโร
วัดบุพพนิมิต
5
อตฺถกาโม
วัดสำนักสงฆ์ป่าแม่ลาน
6
ฐานทตฺโต
วัดป่าสวย
7
-
วัดบุพพนิมิต
8
-
วัดควนน้อย
9
-
วัดควนน้อย
10
-
วัดบุพพนิมิต
ทั้งหมด 10 รายการ
1 / 1