• วิสัยทัศน์ : เป็นพลังขับเคลื่อนศีลธรรมในสถานศึกษา
  • วิสัยทัศน์ : เป็นพลังขับเคลื่อนศีลธรรมในสถานศึกษา

พระสอนศีลธรรมในโรงเรียน

Home / พระสอนศีลธรรมในโรงเรียน มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย

พระสอนศีลธรรมในโรงเรียน มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย

ลำดับ ชื่อ ฉายา สังกัดวัด
1
สุภาทโร
วัดชมพูสถิต
2
ฐิตปุญฺโญ
วัดยูปาราม
3
สิริวฑฺฒโน
วัดนิโรธสังฆาราม
4
ชินวํโส
วัดนิโรธสังฆาราม
5
ปสนฺโน
วัดพุทธภูมิ พระอารามหลวง
6
ฉวิวณฺโณ
วัดวาลุการาม (คลองทรายใน)
7
จนฺทสโร
วัดเวฬุวัน
8
สุธมฺโม
วัดนิโรธสังฆาราม
9
ชวนปญฺโญ
วัดนิโรธสังฆาราม
10
จิตฺตทนฺโต
วัดพุทธภูมิ พระอารามหลวง
11
ธมฺมปาโล
วัดสิริปุณณาราม
12
-
วัดเมืองยะลา
13
-
วัดสิริปุณณาราม
14
-
วัดคูหาภิมุข
15
-
วัดพุทธภูมิ พระอารามหลวง
ทั้งหมด 15 รายการ
1 / 1