• วิสัยทัศน์ : เป็นพลังขับเคลื่อนศีลธรรมในสถานศึกษา
  • วิสัยทัศน์ : เป็นพลังขับเคลื่อนศีลธรรมในสถานศึกษา

พระสอนศีลธรรมในโรงเรียน

Home / พระสอนศีลธรรมในโรงเรียน มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย

พระสอนศีลธรรมในโรงเรียน มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย

ลำดับ ชื่อ ฉายา สังกัดวัด
1
จนฺทูปโม
วัดประชาภิรมย์
2
อจโล
วัดพิกุลทอง
3
สุวิมโล
วัดโคกเคียน
4
สมวํโส
วัดบางนรา
5
ธมฺมทินฺโน
วัดโคกเคียน
6
อธิปญฺโญ
วัดเขานาคา
7
ชุติปญฺโญ
วัดประชาภิรมย์
ทั้งหมด 7 รายการ
1 / 1