• วิสัยทัศน์ : เป็นพลังขับเคลื่อนศีลธรรมในสถานศึกษา
  • วิสัยทัศน์ : เป็นพลังขับเคลื่อนศีลธรรมในสถานศึกษา

พระสอนศีลธรรมในโรงเรียน

Home / พระสอนศีลธรรมในโรงเรียน มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย

พระสอนศีลธรรมในโรงเรียน มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย

ลำดับ ชื่อ ฉายา สังกัดวัด
1
ปิยาจาโร
วัดไพโรจน์ประชาราม
2
ธมฺมโชโต
วัดสวนธรรม
3
-
วัดสวนธรรม
4
อิสฺสรญาโณ
วัดไพโรจน์ประชาราม
ทั้งหมด 4 รายการ
1 / 1