• วิสัยทัศน์ : เป็นพลังขับเคลื่อนศีลธรรมในสถานศึกษา
  • วิสัยทัศน์ : เป็นพลังขับเคลื่อนศีลธรรมในสถานศึกษา

พระสอนศีลธรรมในโรงเรียน

Home / พระสอนศีลธรรมในโรงเรียน มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย

พระสอนศีลธรรมในโรงเรียน มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย

ลำดับ ชื่อ ฉายา สังกัดวัด
1
สุภทฺโท
วัดประดิษฐ์บุปผา
2
พุทธฺสโร
วัดประชุมชลธารา
3
ขนฺติธโร
วัดประดิษฐ์บุปผา
4
ปสนฺโน
วัดประชุมชลธารา
ทั้งหมด 4 รายการ
1 / 1