• วิสัยทัศน์ : เป็นพลังขับเคลื่อนศีลธรรมในสถานศึกษา
  • วิสัยทัศน์ : เป็นพลังขับเคลื่อนศีลธรรมในสถานศึกษา

พระสอนศีลธรรมในโรงเรียน

Home / พระสอนศีลธรรมในโรงเรียน มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย

พระสอนศีลธรรมในโรงเรียน มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย

ลำดับ ชื่อ ฉายา สังกัดวัด
1
วิโรจโน
วัดบ้านโนนสวรรค์
2
ธิตธมโม
วัดพระครุสุทธิธรรมประโชติ
3
วรธมฺโม
วัดใหม่พัฒนาภิบาล
4
ตปสีโล
วัดสันติธรรม
5
เตชวโร
วัดท่ากกแดงใต้
6
สจจญาโณ
วัดราษฎร์สามัคคีธรรม
7
สีลสมฺปนฺโน
วัดสงครามประดิษฐ์
8
กนฺตธมฺโม
วัดทรายทอง
9
สิริธมฺโม
วัดเซกาเจติยาราม
10
นรินฺโท
วัดโนนสวรรค์
11
จิตปุญโญ
วัดธรรมาธิปไตย
12
ธมโมตโร
วัดโนนสวรรค์
13
ปภาโส
วัดโพธิ์ชัย
14
ปญญาธโร
วัดศิริมงคลวนาราม
15
ถิรญาโณ
วัดท่ากกแดงใต้
16
มาลยฺโย
วัดบ้านชุมสามัคคี
17
ติกฺขวีโร
วัดศรีพนา
18
อินฺทสโร
วัดศรีธาตุ
19
ปุญญาทีโป
วัดท่ากกแดงใต้
20
ติกขปัญโญ
วัดท่ากกแดงใต้
21
วรธมฺโม
วัดโนนสวรรค์
22
อธิจิตโต
วัดท่ากกแดงใต้
23
กตธมฺโม
วัดป่าจันทอง
24
กตปุญฺโญ
วัดโพนสว่าง
25
อินฺทวีโร
วัดบ้านดอนก่อ
26
มหาวิริโย
วัดเสรีไทยธรรมทาน
27
ธมฺมธโร
วัดบ้านโนนสวรรค์
28
สิริจนฺโท
วัดศรีธาตุ
29
ชาคโร
วัดป่าแสงจันทร์
ทั้งหมด 29 รายการ
1 / 1