• วิสัยทัศน์ : เป็นพลังขับเคลื่อนศีลธรรมในสถานศึกษา
  • วิสัยทัศน์ : เป็นพลังขับเคลื่อนศีลธรรมในสถานศึกษา

พระสอนศีลธรรมในโรงเรียน

Home / พระสอนศีลธรรมในโรงเรียน มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย

พระสอนศีลธรรมในโรงเรียน มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย

ลำดับ ชื่อ ฉายา สังกัดวัด
1
วิโรจโน
วัดบ้านโนนสวรรค์
2
เตชวโร
วัดท่ากกแดงใต้
3
สจจญาโณ
วัดราษฎร์สามัคคีธรรม
4
สีลสมฺปนฺโน
วัดสงครามประดิษฐ์
5
นรินฺโท
วัดโนนสวรรค์
6
ธมโมตโร
วัดโนนสวรรค์
7
ปภาโส
วัดโพธิ์ชัย
8
ถิรญาโณ
วัดท่ากกแดงใต้
9
ปุญญาทีโป
วัดท่ากกแดงใต้
10
ติกขปัญโญ
วัดท่ากกแดงใต้
11
วรธมฺโม
วัดโนนสวรรค์
12
อธิจิตโต
วัดท่ากกแดงใต้
13
ธมฺมธโร
วัดบ้านโนนสวรรค์
ทั้งหมด 13 รายการ
1 / 1