• วิสัยทัศน์ : เป็นพลังขับเคลื่อนศีลธรรมในสถานศึกษา
  • วิสัยทัศน์ : เป็นพลังขับเคลื่อนศีลธรรมในสถานศึกษา

พระสอนศีลธรรมในโรงเรียน

Home / พระสอนศีลธรรมในโรงเรียน มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย

พระสอนศีลธรรมในโรงเรียน มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย

ลำดับ ชื่อ ฉายา สังกัดวัด
1
อคฺคธมฺโม
วัดสว่างพัฒนา
2
กนฺตวีโร
วัดศรีบุญเรือง
3
นริสฺสโร
วัดสว่างมีชัย
4
อุตตโร
วัดสระแก้ว
5
วิสารโท
วัดศรีบุญเรือง
6
อาทโร
วัดโคกสะอาด
7
ฐิตญาโณ
วัดสว่างมีชัย
8
ธนภทฺโท
วัดศรีบุญเรือง
9
อภินนฺโท
วัดเทพนิมิตบังบด
10
ปญฺญาสาโร
วัดสว่างมีชัย
ทั้งหมด 10 รายการ
1 / 1