• วิสัยทัศน์ : เป็นพลังขับเคลื่อนศีลธรรมในสถานศึกษา
  • วิสัยทัศน์ : เป็นพลังขับเคลื่อนศีลธรรมในสถานศึกษา

พระสอนศีลธรรมในโรงเรียน

Home / พระสอนศีลธรรมในโรงเรียน มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย

พระสอนศีลธรรมในโรงเรียน มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย

ลำดับ ชื่อ ฉายา สังกัดวัด
1
ปญฺญาวฑฺฒโก
วัดป่าดอนแก้ว
2
ปญญาวชิโณ
วัดศรีสุวรรณาราม
3
สุธมฺโม
วัดสุทธาวิลัย
4
จารุวํโส
วัดสันติสุขธรรมคุณ
5
จิตฺตสํวโร
วัดป่าสุวรรณวนาราม
6
ญาณทีโป
วัดทรายคำ
7
จารุวํโส
วัดพัฒนา
8
สิริวฑฺฒโก
วัดอรัญญานี
9
อภิวฑฺฒโน
วัดศรีชมภูสามัคคี
10
ชินวโร
วัดป่าแต้เทพนิมิตร
11
เขมจิตฺโต
วัดอรัญญาณี
12
ธมฺมธีโณ
วัดสังฆธรรมาราม
13
อธิจิตฺโต
วัดป่าดอนแก้ว
14
ติสฺสเทโว
วัดศรีสุวรรณาราม
15
ขนฺติธโร
วัดป่าดอนแก้ว
16
อิทฺธิเตโช
วัดศรีนารีมาวาส
17
ธมฺมเตโช
วัดศรีสุวรรณาราม
18
ธมฺมทินฺโน
วัดแสงสว่างภูมิ
19
สุทธมฺโม
วัดอรัญญานี
ทั้งหมด 19 รายการ
1 / 1