• วิสัยทัศน์ : เป็นพลังขับเคลื่อนศีลธรรมในสถานศึกษา
  • วิสัยทัศน์ : เป็นพลังขับเคลื่อนศีลธรรมในสถานศึกษา

พระสอนศีลธรรมในโรงเรียน

Home / พระสอนศีลธรรมในโรงเรียน มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย

พระสอนศีลธรรมในโรงเรียน มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย

ลำดับ ชื่อ ฉายา สังกัดวัด
1
ปญญาวชิโณ
วัดศรีสุวรรณาราม
2
จิตฺตสํวโร
วัดป่าสุวรรณวนาราม
3
สิริวฑฺฒโก
วัดอรัญญานี
4
ธมฺมธีโณ
วัดสังฆธรรมาราม
5
ติสฺสเทโว
วัดศรีสุวรรณาราม
ทั้งหมด 5 รายการ
1 / 1