• วิสัยทัศน์ : เป็นพลังขับเคลื่อนศีลธรรมในสถานศึกษา
  • วิสัยทัศน์ : เป็นพลังขับเคลื่อนศีลธรรมในสถานศึกษา

พระสอนศีลธรรมในโรงเรียน

Home / พระสอนศีลธรรมในโรงเรียน มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย

พระสอนศีลธรรมในโรงเรียน มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย

ลำดับ ชื่อ ฉายา สังกัดวัด
1
กตธีโป
วัดโชติรสธรรมากร
2
ฐิตเมโธ
วัดศรีแก้ววนาราม
3
ฐานสมฺปุณโณ
วัดศรีแก้ววนาราม
4
สิริปญฺโญ
วัดโชติรสธรรมากร
5
ฐานตตฺโร
วัดโชติรสธรรมกร
6
รตนญาโณ
วัดโชติรสธรรมากร
7
ฉนฺทธมฺโม
วัดโชติรสธรรมากร
8
โชติกโร
วัดโชติรสธรรมากร
9
ธมฺมทินฺโน
วัดราษฎร์บำรุง
10
ฐิตปสาโท
วัดศิริมโนธรรม
11
วรธมโม
วัดโชติรสธรรมกร
12
สีลปุณฺโณ
วัดศรีสรรเพชร
ทั้งหมด 12 รายการ
1 / 1