• วิสัยทัศน์ : เป็นพลังขับเคลื่อนศีลธรรมในสถานศึกษา
  • วิสัยทัศน์ : เป็นพลังขับเคลื่อนศีลธรรมในสถานศึกษา

พระสอนศีลธรรมในโรงเรียน

Home / พระสอนศีลธรรมในโรงเรียน มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย

พระสอนศีลธรรมในโรงเรียน มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย

ลำดับ ชื่อ ฉายา สังกัดวัด
1
โชติปญฺโญ
วัดคลองระมาน
2
ปิยสีโล
วัดโคกพระ
3
เกสรธมฺโม
วัดเฉลิมมาศ
4
ฐานุตฺตโร
วัดกุฏีทอง
5
พนฺธมุตฺโต
วัดกิ่งประดิษฐ์
6
สิริวฑฺฒโน
วัดเสาธงหิน
7
ฐิตญาโณ
วัดพรหมบุรี
8
อคฺคปุญฺโญ
วัดตึกราชา
9
จิตฺตปสาโท
วัดราษฎร์ศรัทธาทำ
10
อมโร
วัดโพธิ์ลังการ์
11
อธิปญฺโญ
วัดพระปรางค์
12
ปภสฺสโร
วัดบ้านกลับ
13
อํสุธมฺโม
วัดดอนกะเชา
14
ฐานิสฺสโร
วัดเสือข้าม
15
โอภาโส
วัดบางปูน
16
อภิธมฺโม
วัดปราสาท
17
สจฺจญาโณ
วัดล่องกะเบา
18
ปญฺญาทีโป
วัดขุนสงฆ์
19
สุจิณฺโณ
วัดปากแรด
20
กิตฺติสาโร
วัดดงยาง
21
สิริปญฺโญ
วัดพระนอน
22
เตชวโร
วัดประดับ
23
สจฺจญาโณ
วัดม่วง
24
ปภาโส
วัดโฉมศรี
25
สุจิตฺโต
วัดศรัทธาภิรม
26
จนฺทธมฺโม
วัดห้วยเจริญสุข
27
สุเมธี
วัดพระนอนจักรสีห์วรวิหาร
28
ตปคุโณ
วัดประดับ
29
ฐานิสฺสโร
วัดพรหมสาคร
30
ธมฺมวิสุทฺโธ
วัดโบสถ์
31
สมาหิโต
วัดกิ่งประดิษฐ์
32
ฐานิสฺสโร
วัดทอง
33
กิตฺติปญฺโญ
วัดเสฐียรวัฒนดิษฐ์
34
สุภทฺโท
วัดเสฐียรวัฒนดิษฐ์
35
ติสฺสวโร
วัดม่วงชุม
36
กนฺตสีโล
วัดพรหมสาคร
37
ธมฺมทินฺโน
วัดบุดดา
38
สิริภทฺโท
วัดสิงห์สุทธาวาส
39
สิริสาโร
วัดราษฏร์บำรุงหนองลี
40
เทวธมฺโม
วัดโพธิ์หอมสุทธาราม
41
อธิจิตฺโต
วัดบ้านกลับ
42
รตฺนโชโต
วัดราษฎร์บำรุงหนองลี
43
ฐานวีโร
วัดหนองกระทุ่ม
44
ปญฺญาพโล
วัดกลางธนรินทร์
45
มหาคุโณ
วัดพระนอนจักรสีห์
46
ธีรปญฺโญ
วัดพระนอนจักรสีห์วรวิหาร
47
ขนฺติสาโร
วัดดาวเรือง
48
ฐานุตฺตโม
วัดพิกุลทอง
49
เขมโชติ
วัดเสาธงหิน
50
ฐิตสีโล
วัดโพธิ์สำราญ
ทั้งหมด 119 รายการ
1 / 3