• วิสัยทัศน์ : เป็นพลังขับเคลื่อนศีลธรรมในสถานศึกษา
  • วิสัยทัศน์ : เป็นพลังขับเคลื่อนศีลธรรมในสถานศึกษา

พระสอนศีลธรรมในโรงเรียน

Home / พระสอนศีลธรรมในโรงเรียน มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย

พระสอนศีลธรรมในโรงเรียน มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย

ลำดับ ชื่อ ฉายา สังกัดวัด
1
สิริสาโร
วัดราษฏร์บำรุงหนองลี
2
อธิจิตฺโต
วัดบ้านกลับ
3
รตฺนโชโต
วัดราษฎร์บำรุงหนองลี
4
จนฺทโสภโณ
วัดวััดราษฎร์บำรุงหนองลี
5
กลฺยาณธมฺโม
วัดราษฏร์บำรุงหนองลี
ทั้งหมด 5 รายการ
1 / 1