• วิสัยทัศน์ : เป็นพลังขับเคลื่อนศีลธรรมในสถานศึกษา
  • วิสัยทัศน์ : เป็นพลังขับเคลื่อนศีลธรรมในสถานศึกษา

พระสอนศีลธรรมในโรงเรียน

Home / พระสอนศีลธรรมในโรงเรียน มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย

พระสอนศีลธรรมในโรงเรียน มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย

ลำดับ ชื่อ ฉายา สังกัดวัด
1
เกสรธมฺโม
วัดเฉลิมมาศ
2
จิตฺตปสาโท
วัดราษฎร์ศรัทธาทำ
3
อมโร
วัดโพธิ์ลังการ์
4
ฐานิสฺสโร
วัดเสือข้าม
5
โอภาโส
วัดบางปูน
6
อภิธมฺโม
วัดปราสาท
7
สจฺจญาโณ
วัดล่องกะเบา
8
สุจิณฺโณ
วัดปากแรด
9
กิตฺติสาโร
วัดดงยาง
10
สิริปญฺโญ
วัดพระนอน
11
ปภาโส
วัดโฉมศรี
12
ฐานิสฺสโร
วัดทอง
13
ฐิตสีโล
วัดโพธิ์สำราญ
14
ปภสฺสโร
วัดเพิ่มประสิทธิผล
15
ถาวโร
วัดสุทธาวาส
16
อคฺคธมฺโม
วัดโฉมศรี
17
ชุตินฺธโร
วัดเฉลิมมาศ
18
อริยธมฺโม
วัดโฉมศรี
19
วชิรปญฺโญ
วัดโพธิ์สำราญ
20
อนุตฺตโร
วัดโฉมศรี
21
ปภากโร
วัดกลาง
22
ถาวโร
วัดพงษ์สุวรรณวราราม
23
วชิรญาโณ
วัดโพธิ์สำราญ
24
เมธิโก
วัดเฉลิมมาศ
25
วรปญฺโญ
วัดเพิ่มประสิทธิผล
26
ปญฺญาวุโธ
วัดท่าอิฐ
27
เตชปญฺโญ
วัดเชียงราก
28
ปุณฺณวุฑโฒ
วัดโบสถ์
29
ปญฺญาวุโธ
วัดโฆสิทธาราม
30
สุคนฺโธ
วัดเชียงราก
ทั้งหมด 30 รายการ
1 / 1