• วิสัยทัศน์ : เป็นพลังขับเคลื่อนศีลธรรมในสถานศึกษา
  • วิสัยทัศน์ : เป็นพลังขับเคลื่อนศีลธรรมในสถานศึกษา

พระสอนศีลธรรมในโรงเรียน

Home / พระสอนศีลธรรมในโรงเรียน มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย

พระสอนศีลธรรมในโรงเรียน มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย

ลำดับ ชื่อ ฉายา สังกัดวัด
1
ธมฺมสโร
วัดทุ่งโพธิ์
2
กิตฺติธโร
วัดเขาโพธิ์งาม
3
มหาวีโร
วัดสุขเดือนห้า
4
อนุตฺตโร
วัดหนองเด่น
5
ปภงฺกโร
วัดวังคอไห
6
ญาณวํโส
วัดเขาถ้ำเทพพนม
7
จารุโชโต
วัดเขาก้ำเทพพนม
8
วิสุทฺโธ
วัดเขาราวเทียนทอง
9
อนุตฺตโร
วัดโสกลึกสามัคคีธรรม
10
ปญฺญาวโร
วัดสุวรรณจันทราราม
11
ชิตมาโร
วัดสุวรรณจันทราราม
12
สิริเตโช
วัดหนองยาง
13
สิริภทฺโท
วัดเขาราวเทียนทอง
ทั้งหมด 13 รายการ
1 / 1